نشانی پست الکترونیکی گروه آموزشی عربی استان

                     Email :  arabicazar@gmail.com   

                    روزهای حضور اداری  از یکشنبه تا  چهارشنبه

            آقای دکتر مهدی شفائی   سرگروه    ۰۹۱۴۹۰۴۴۱۸۹      یکشنبه – چهارشنبه

            خانم زهرا دباغ               عضو      ۰۹۱۴۱۰۰۱۹۷۲      دوشنبه – سه شنبه

        آقای علی تقی زاده         عضو       ۰۹۱۴۹۱۳۸۴۵۵     چهارشنبه

        خانم حمیده سلماسیه       عضو      ۰۹۳۵۶۴۱۱۰۷۲      سه شنبه