برنامه سالانه

( word )گروه_عربی_استان_آذربایجان_شرقی_در_سال_تحصیلی_۱۴۰۰

(  pdf   ) برنامه_سالانه_گروه_عربی_استان_آذربایجان_شرقی_در_سال_تحصیلی_۱۴۰۱

 

( word ) برنامه_سالانه_گروه_عربی_استان_آذربایجان_شرقی_در_سال_تحصیلی_۱۳۹۹

(  pdf   ) برنامه_سالانه_گروه_عربی_استان_آذربایجان_شرقی_در_سال_تحصیلی_۱۳۹۹