نشانی پست الکترونیکی گروه آموزشی عربی استان

                     Email :  arabicazar@gmail.com   

                 روزهای حضور اداری در سال تحصیلی   ۱۴۰۳-۱۴۰۲

       

     خانم دکتر نسرین منصوری        سرگروه      ۰۹۱۴۴۲۶۶۷۸۴  دوشنبه و سه شنبه

     خانم فاطمه جاوید                  عضو       ۰۹۱۴۱۷۸۳۶۸۷   دوشنبه 

     خانم دکترمحبوبه رهبر تجارت      عضو        ۰۹۳۶۳۵۶۴۴۹۸  چهارشنبه