درسنامه همه ی پایه ها و رشته ها

دوازدهم انسانی وتجربی وریاضی        قواعد درس اول

دوازدهم انسانی وتجربی وریاضی        قواعد درس دوم     آقای آقاعلیپور 

                                                              جمله اسمیه         آقای آقاعلیپور

دوازدهم انسانی وتجربی وریاضی        قواعد درس سوم  آقای اصغری

 

دوازدهم تجربی وریاضی                   قواعد درس اول   آقای آقاعلیپور ناحیه ۴ تبریز

دوازدهم   تجربی و ریاضی                   متن درس دوم     آقای اصغری     میانه

دوازدهم   تجربی و ریاضی                   قواعد درس دوم  آقای اصغری

دوازدهم   تجربی و ریاضی                   متن درس سوم     آقای اصغری

دوازدهم   تجربی و ریاضی                  قواعد درس چهارم  آقای اصغری

دوازدهم   تجربی و ریاضی                 متن درس چهارم  آقای اصغری

 

 

دوازدهم انسانی                               قواعد درس اول    آقای آقاعلیپور ناحیه ۴ تبریز

دوازدهم انسانی                                   متن درس دوم      آقای اصغری 

دوازدهم انسانی                                  قواعد درس دوم    آقای اصغری

دوازدهم انسانی                                  متن درس چهارم    آقای اصغری

دوازدهم انسانی                                  قواعد درس چهارم  آقای اصغری

دوازدهم انسانی                                  متن درس چهارم    خانم علیاری   هریس

دوازدهم انسانی                                  متن درس چهارم    زهـــرا دبـــاغ

دوازدهم انسانی                                 همه درس چهارم    زهـــرا دبـــاغ

دوازدهم انسانی                                 همه درس چهارم   خانم مصطفائی  مرند

دوازدهم انسانی                              قواعد درس پنجم  آقای اصغـری

دوازدهم انسانی                                متـن درس پنجم  آقای اصغـری

دوازدهم انسانی                              قواعد درس پنجم  زهــرا دبــــاغ

 

 

یازدهم  انسانی و تجربی و ریاضی       قواعد درس اول خانم رنجبر

یازدهم  انسانی و تجربی و ریاضی      قواعد درس اول آقای اصغری

یازدهم   انسانی و تجربی و ریاضی    قواعد درس اول  خانم منصوری

یازدهم  انسانی و تجربی و ریاضی     قواعد درس اول   آقای قربانی (pdf/powerpoint)

یازدهم  انسانی و تجربی و ریاضی     قواعد درس اول   آقای علی مهر  ملکان

یازدهم  انسانی و تجربی و ریاضی     اسلوب شــرط       آقای قربانی (pdf/powerpoint)

یازدهم  انسانی و تجربی و ریاضی     قواعد مضــارع       زهــرا دبــاغ (pdf/powerpoint)

یازدهم  انسانی و تجربی و ریاضی     قواعد درس هفتم   آقای قربانی (powerpoint)

یازدهم  انسانی و تجربی و ریاضی     قواعد درس هفتم   زهرا دباغ

 

یازدهم   تجربی و ریاضی                   متن درس اول  آقای هوشمند 

یازدهم   تجربی و ریاضی                   متن درس دوم  آقای اصغری

یازدهم   تجربی و ریاضی                   قواعد درس دوم  آقای اصغری  

یازدهم  تجربی و ریاضی   قواعد درس سوم          آقای یوسف آقاعلیپور

 

یازدهم   تجربی و ریاضی   قواعد درس دوم            آقای یوسف آقاعلیپور

یازدهم  تجربی و ریاضی   قواعد درس چهارم          آقای حاضری آذر شهر

یازدهم  تجربی و ریاضی  متن درس پنجم کذب        زهرا دبــاغ

یازدهم  تجربی و ریاضی  متن درس پنجم کذب       آقای اصغری

یازدهم  تجربی و ریاضی  قواعد درس پنجم مضارع ۱  آقای اصغری

یازدهم  تجربی و ریاضی  متن درس ششم             زهرا دبــاغ

 

یازدهم  انسانی                قواعد درس دوم           آقای قربانی

یازدهم  انسانی               قواعد درس دوم           آقای اصغری

یازدهم  انسانی              متن    درس دوم           خانم رنجبر  

یازدهم  انسانی              قواعد درس دوم           خانم جاوید

یازدهم  انسانی              همه درس چهارم         زهـــرا دبـاغ

یازدهم  انسانی             متن درس پنجم صِدق    آقای اصغری

یازدهم  انسانی           قواعد درس پنجم بعد نکره    آقای اصغری

یازدهم  انسانی              متن  درس ششم        زهـــرا دبـاغ

 

یازدهم   فنی حرفه ای  عربی زبان قرآن ۱ مشترک درس اول(۵دهم مشترک)آقای قربانی

یازدهم   فنی حرفه ای  عربی زبان قرآن ۱ مشترک درس دوم(۶دهم مشترک)آقای قربانی

 

یازدهم  معارف و علوم اسلامی  همه درس هفتم  پاور پوینت   آقای تقی زاده  خاروانا

 

دهم  تجربی و ریاضی       قواعد درس اول       خانم داداش زاده

دهم  تجربی و ریاضی      قواعد درس دوم       خانم رنجبر

دهم  تجربی و ریاضی      قواعد درس سوم    خانم اوقاتی

دهم  تجربی و ریاضی      قواعد درس ششم  زهرا دباغ

دهم  تجربی و ریاضی      متن درس ششم     زهرا دباغ

دهم  تجربی و ریاضی      متن درس ششم     آقای اصغری

دهم  تجربی و ریاضی      قواعد درس ششم  آقای اصغری

دهم  تجربی و ریاضی      متن درس هشتم    زهرا دباغ

دهم  تجربی و ریاضی      قواعد درس هشتم    زهرا دباغ

 

دهم   انسانی                درس اول        زهــرا دباغ

دهم   انسانی                درس دوم       آقای اصغری

دهم   انسانی                قواعد درس ششم  اعراب پایه      زهــرا دباغ

دهم   انسانی               متن درس هفتم «نفط»                  زهــرا دباغ

 

دهم تجربی ریاضی و انسانی    قواعد فعل های مجهول                  آقای آقاعلیپور

دهم تجربی ریاضی و انسانی   درس پنجم متن    انواع جملات         آقای اصغری

دهم تجربی ریاضی و انسانی   درس پنجم قواعد انواع جملات         آقای اصغری

دهم تجربی ریاضی و انسانی  درس پنجم   همه ی موارد                زهـــرا دبـــاغ

دهم تجربی ریاضی و انسانی  درس پنجم  قواعد  آقای رعنا  ناحیه ۲ تبریز

دهم تجربی ریاضی و انسانی  درس پنجم  قواعد  آقای زنگ ملکی  ناحیه ۲ تبریز

دهم تجربی ریاضی و انسانی  قواعد جار و مجرور  آقای هوشیار pptx   ملکان 

 

دهم تجربی ریاضی و انسانی و فنی  قواعد فعلعای ثلاثی مجرد و مزید   زهرا دباغ

 

دهم  فنی -کاردانش                متن درس چهارم    زهرا دباغ

دهم  معارف اسلامی               درس اول        خانم میرزائی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *