یازدهم رشته های تجربی و ریاضی

در این بخش با توجه به مشترک بودن برخی دروس یازدهم در رشته های تجربی ریاضی و انسانی  فیلم های تدریس همکاران گرامی با عنوان موضوع قرار داده شده است.

 

درس اول    ترجمه متن   آقای هوشمند  هشترود

درس اول    إعلَموا             خانم رنجبر مراغه

درس اول    إعلَموا            آقای یزدانی بناب

درس اول    إعلَموا          خانم ظفری مرند

 

درس دوم    إعلَموا          آقای یوسف آقاعلیپور هوراند

درس دوم   إعلَموا          خانم ظفری مرند

درس دوم   إعلَموا          خانم محمود پور  مرند

 

درس دوم   متن خوانی   خانم کوشنده  ناحیه یک

درس دوم ترجمه متن     خانم کوشنده  ناحیه یک

 

درس سوم إعلَموا           خانم قهرمان پور  بناب

درس سوم إعلَموا          آقای  یوسف آقاعلیپور 

درس سوم إعلَموا           خانم ظفری

 

درس معرفه و نکره ۱:    خانم رنجبر

درس معرفه و نکره ۲   خانم رنجبر 

درس معرفه و نکره :                  آقای اصغری میانه

درس معرفه و نکره :      زهرا دباغ

درس جمله های بعد از نکره    آقای اصغری

درس جمله های بعد از نکره   زهرا دباغ

درس جمله های بعد از نکره خانم زمانی مرند

 

درس ترجمه فعل های مضارع :  آقای اصغری 

درس اسلوب شرط ۱   : خانم سپاهی تبریز

درس اسلوب شرط ۲   : خانم سپاهی

درس اسلوب شرط ۳   : خانم سپاهی

درس اسلوب شرط ۴   : خانم سپاهی

 

درس اسلوب شرط    : خانم علیاری   هریس

 

درس چهارم   ترجمه متن ۱  خانم اختیاری  مراغه

درس چهارم   ترجمه متن ۲  خانم اختیاری

درس چهارم   ترجمه متن ۳  خانم اختیاری

درس چهارم   ترجمه متن ۴  خانم اختیاری

درس چهارم   ترجمه متن  زهرا دباغ

درس چهارم   ترجمه متن   آقای حاضری  آذرشهر

درس چهارم  إعلَموا ۱ جمله های وصفیه    آقای یعقوب آقاعلیپور  ناحیه ۴ تبریز

درس چهارم  إعلَموا ۲ جمله های وصفیه    آقای یعقوب آقاعلیپور  

درس چهارم  تمارین                بخش اول   آقای یعقوب آقاعلیپور  

درس چهارم  تمارین                بخش دوم   آقای یعقوب آقاعلیپور  

درس چهارم  تمارین                 بخش سوم آقای یعقوب آقاعلیپور  

درس چهارم إعلَموا                  آقای اصغری 

 

درس پنجم   ترجمه متن         زهرا دباغ

درس پنجم  إعلَموا                 آقای اصغری

 

قواعد مضارع یک و دو  کامل   زهــرا دبــاغ

 

درس ششم   ترجمه متن         زهرا دباغ

درس ششم   مضارع ۲           خانم ظفری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *