دهم رشته های تجربی ریاضی

درس اول    ترجمه متن    خانم داداش زاده حنانه  منطقه خواجه

درس اول    قواعد            خانم داداش زاده

درس اول    حوار              خانم داداش زاده

درس اول    تمارین           خانم داداش زاده

 

درس دوم    قواعد           خانم رنجبر    مراغه

درس دوم   ترجمه متن     خانم اسبقی ناحیه تبریز یک

فیلم تدریس کلاسی درس سوم و چهارم  اشکال الأفعال  آقای رضانژاد  بستان آباد

 

 

 

درس سوم    ترجمه متن            خانم معصومی  ناحیه ۳ تبریز

درس سوم   تمارین از ۱ تا ۳          خانم اوقاتی  ناحیه ۳ تبریز

درس سوم   تمارین ۳ تا ۶             خانم اوقاتی

درس سوم   تمارین از ۶ تا آخر       خانم اوقاتی

 

درس سوم و چهارم   فعلهای ثلاثی مجرد و مزید آقای علی مهر    ملکان

درس سوم و چهارم   فعلهای ثلاثی مجرد و مزید  زهــرا دبــاغ

 

درس پنجم     بسته آموزشی فایل فشرده   خانم دادش زاده مریم  ناحیه ۵ تبریز

درس پنجم    إعلَمـــوا    خانم ظفری    مرند

درس پنجم   إعلَمـــوا    خانم زمانی    مرند

 

در س ششم    إعلَمـــوا    خانم ظفری

درس ششم    إعلَمـــوا    خانم زمانی

 

درس ششم     متن         زهــرا دباغ  

درس ششم    إعلَمـــوا   زهــرا دباغ 

درس ششم    إعلَمـــوا   آقای اصعری        میانه

درس ششم    إعلَمـــوا  آقای ذوالفقاری    مرند

درس ششم   متن          آقای ذوالفقاری    مرند

 

درس هفتم    متن           خانم ظفری

 

درس هشتم    إعلَمـــوا  خانم علیاری   هریس

 

درس هشتم    متن               زهــرا دبـاغ

درس هشتم    إعلَمــوا         زهــرا دبـاغ

درس هشتم    إعلَمــوا         خانم ظفری

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *