طرح درس سالانه ( ۸ درس ) عربی دهم

طرح درس سالانه عربی دهم مشترک و انسانی در سالتحصیلی   ۹۹-۰۰ دوره آموزش مجازی
موضوع جلسه مجازی ۳۵ دقیقه ایدرس تاریخ: شنبه تا پنجشنبههفته و جلسه
معارفه ، پرسش آغازین، معرفی اجمالی کتاب و برنامه درسی ارسال تابلو در برنامه زنده ، روخوانی هر دانش آموز به مقدار کم جهت سطح بندی آناناول۱۵ تا ۲۰ شهریور۱
نوشتن برنامه جلسه در اول شروع تدریس بصورت ارسال تصویر:

شرح مفردات ، یادآوری اجمالی دوره اول فعل ، اسم اشاره، وزن کلمات به صورت پرسش و پاسخ ،ارسال محتوای الکترونیکی مفردات و ترجمه  ده دقیقه پایانی و تعامل جهت اطلاع از دریافت محتوی ،ارائه کاربرگ وبازخورد، استقاده از روش های معکوس آموزش در طول سالتحصیلی و توجیه دانش آموزان

اول۲۲ تا ۲۷ شهریور۲
پرسش  و پاسخ از تمارین و حل موارد اول۲۹/۶ تا ۳ مهر۳
پرسش  و پاسخ از تمارین و حل موارد آزمون مجازیاول۵ تا ۱۰ مهر۴
نوشتن برنامه جلسه در اول شروع تدریس بصورت ارسال تصویر:

شرح مفردات ، پرسش و پاسخ ، ارسال محتوای الکترونیکی مفردات و ترجمه  ده دقیقه پایانی و تعامل جهت اطلاع از دریافت محتوی

دوم۱۲ تا ۱۷ مهر۵
شرح مبحث اعداد با محتوای الکترونیکیدوم۱۹ تا ۲۴ مهر۶
پرسش  و پاسخ از تمارین و حل موارد دوم۲۶مهر تا ۱ آبان۷
پرسش  و پاسخ از تمارین و حل موارد آزمون مجازیدوم۳ تا ۸ آبان۸
نوشتن برنامه جلسه در اول شروع تدریس بصورت ارسال تصویر:

شرح مفردات ، پرسش و پاسخ ، ارسال محتوای الکترونیکی مفردات و ترجمه  ده دقیقه پایانی و تعامل جهت اطلاع از دریافت محتوی

سوم۱۰ تا ۱۵ آبان۹
شرح مبحث اشکال افعال یک با محتوای الکترونیکیسوم۱۷ تا ۲۲ آبان۱۰
پرسش  و پاسخ از تمارین و حل موارد سوم۲۴ تا ۲۹ آبان۱۱
پرسش  و پاسخ از تمارین و حل موارد آزمون مجازیسوم اول تا ۶ آذر ۱۲
نوشتن برنامه جلسه در اول شروع تدریس بصورت ارسال تصویر:

شرح مفردات ، پرسش و پاسخ ، ارسال محتوای الکترونیکی مفردات و ترجمه  ده دقیقه پایانی و تعامل جهت اطلاع از دریافت محتوی

چهارم۸ تا ۱۳ آذر۱۳
شرح مبحث اشکال افعال دو با محتوای الکترونیکیچهارم۱۵ تا ۲۰ آذر۱۴
پرسش  و پاسخ از تمارین و حل موارد چهارم۲۲ تا ۲۷ آذر۱۵
پرسش  و پاسخ از تمارین و حل موارد آزمون مجازی و اعلام بارم بندی های آزمون دیماه و ارائه نمونه سؤال دیماهچهارم۲۹ آذر تا ۴ دی۱۶
امتحانات۶ تا ۲۵ دیماه۱۷/۱۸/۱۹
نوشتن برنامه جلسه در اول شروع تدریس بصورت ارسال تصویر:

شرح مفردات ، پرسش و پاسخ ، ارسال محتوای الکترونیکی مفردات و ترجمه  ده دقیقه پایانی و تعامل جهت اطلاع از دریافت محتوی

پنجم۲۷ دی تا ۲ بهمن۲۰
شرح مبحث جمله اسمیه و فعلیه با محتوای الکترونیکیپنجم۴ تا ۹ بهمن۲۱
پرسش  و پاسخ از تمارین و حل موارد پنجم۱۱ تا ۱۶ بهمن۲۲
پرسش  و پاسخ از تمارین و حل موارد آزمون مجازیپنجم۱۸ تا ۲۳ بهمن۲۳
نوشتن برنامه جلسه در اول شروع تدریس بصورت ارسال تصویر:

شرح مفردات ، پرسش و پاسخ ، ارسال محتوای الکترونیکی مفردات و ترجمه  ده دقیقه پایانی و تعامل جهت اطلاع از دریافت محتوی

ششم۲۵ تا ۳۰ بهمن۲۴
شرح مبحث اعراب انسانی و فعل مجهول مشترک با محتوای الکترونیکیششم۲ تا ۷ اسفند۲۵
پرسش  و پاسخ از تمارین و حل موارد ششم۹ تا ۱۴ اسفند۲۶
پرسش  و پاسخ از تمارین و حل موارد آزمون مجازیششم۱۶ تا ۲۱ اسفند۲۷
نوشتن برنامه جلسه در اول شروع تدریس بصورت ارسال تصویر:

شرح مفردات ، پرسش و پاسخ ، ارسال محتوای الکترونیکی مفردات و ترجمه  ده دقیقه پایانی و تعامل جهت اطلاع از دریافت محتوی

هفتم۲۳ تا ۲۸ اسفند۲۸
تعطیلات عید نوروز۲۹/۳۰
شرح مبحث مجهول انسانی و حروف جرّمشترک با محتوای الکترونیکیهفتم۱۴ تا ۱۹ فروردین۳۱
پرسش  و پاسخ از تمارین و حل موارد هفتم۲۱ تا ۲۶ فروردین۳۲
پرسش  و پاسخ از تمارین و حل موارد آزمون مجازیهفتم۲۸ فروردین تا ۲ اردیبهشت۳۳
نوشتن برنامه جلسه در اول شروع تدریس بصورت ارسال تصویر:

شرح مفردات ، پرسش و پاسخ ، ارسال محتوای الکترونیکی مفردات و ترجمه  ده دقیقه پایانی و تعامل جهت اطلاع از دریافت محتوی

هشتم۴ تا ۹ اردیبهشت۳۴
شرح مبحث حروف جرّ انسانی و اسم فاعل و… مشترک با محتوای الکترونیکیهشتم۱۱ تا ۱۶ اردیبهشت۳۵
پرسش  و پاسخ از تمارین و حل موارد هشتم۱۸ تا ۲۳ اردیبهشت۳۶
پرسش  و پاسخ از تمارین و حل موارد آزمون مجازی و اعلام بارم بندی های آزمون خردادماه و ارائه نمونه سؤال های پایانیهشتم۲۵ تا ۳۰ اردیبهشت۳۷
امتحاناتاز اول خرداد تا آخر۳۸/۳۹/۴۰
جمع بندی
نیمسال اول ۱۶ هفته   نیمسال دوم ۱۶ هفته

امتحانات دی و خرداد هر کدام ۳ الی ۴ هفته

تعطیلات نوروز ۲ هفته

جمع دوره آموزش ۴۰ هفته

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *