طرح درس سالانه ( ۷ درس ) عربی یازدهم

طرح درس سالانه عربی یازدهم مشترک و انسانی در سالتحصیلی   ۹۹-۰۰  دوره آموزش مجازی

موضوع جلسه مجازی ۳۵ دقیقه ایدرس تاریخ: شنبه تا پنجشنبههفته و جلسه
معارفه ، پرسش آغازین، معرفی اجمالی کتاب و برنامه درسی ارسال تابلو در برنامه زنده ، روخوانی هر دانش آموز یک سطرجهت سطح بندیاول۱۵ تا ۲۰ شهریور۱
نوشتن برنامه جلسه در اول شروع تدریس بصورت ارسال تصویر:

شرح مفردات ، اسم تفضیل ، اسم مکان وزنهای مربوطه ،ارسال محتوای الکترونیکی مفردات و ترجمه  ده دقیقه پایانی و تعامل جهت اطلاع از دریافت محتویارائه کاربرگ وبازخورد، استقاده از روش های معکوس آموزش در طول سالتحصیلی و توجیه دانش آموزان

اول۲۲ تا ۲۷ شهریور۲
ادامه درس اول اول۲۹/۶ تا ۳ مهر۳
پرسش  و پاسخ از تمارین و حل موارد آزمون مجازیاول۵ تا ۱۰ مهر۴
نوشتن برنامه جلسه در اول شروع تدریس بصورت ارسال تصویر:

شرح مفردات ، پرسش و پاسخ ، ارسال محتوای الکترونیکی مفردات و ترجمه  درس دوم ده دقیقه پایانی و تعامل جهت اطلاع از دریافت محتوی

دوم۱۲ تا ۱۷ مهر۵
شرح مبحث معرفه و نکره (رشته های مشترک)

و مبحث    اسم فاعل،مفعول،مبالغه (انسانی )

با محتوای الکترونیکی

دوم۱۹ تا ۲۴ مهر۶
پرسش  و پاسخ از تمارین و حل موارد دوم۲۶مهر تا ۱ آبان۷
پرسش  و پاسخ از تمارین و حل موارد آزمون مجازیدوم۳ تا ۸ آبان۸
نوشتن برنامه جلسه در اول شروع تدریس بصورت ارسال تصویر:

شرح مفردات ، پرسش و پاسخ ، ارسال محتوای الکترونیکی مفردات و ترجمه  متن درس سوم ده دقیقه پایانی و تعامل جهت اطلاع از دریافت محتوی

سوم۱۰ تا ۱۵ آبان۹
شرح مبحث معرفه و نکره (رشته های مشترک)

و شرح مبحث اسلوب شرط (انسانی)

با محتوای الکترونیکی

سوم۱۷ تا ۲۲ آبان۱۰
پرسش  و پاسخ از تمارین و حل موارد سوم۲۴ تا ۲۹ آبان۱۱
پرسش  و پاسخ از تمارین و حل موارد آزمون مجازیسوم اول تا ۶ آذر ۱۲
برنامه جلسه در اول تدریس بصورت ارسال تصویر:

شرح مفردات ، پرسش و پاسخ ، ارسال محتوای الکترونیکی مفردات و ترجمه درس چهارم  ده دقیقه پایانی و تعامل جهت اطلاع از دریافت محتوی

چهارم۸ تا ۱۳ آذر۱۳
شرح مبحث الجمله بعد النکره ( رشته های مشترک)

و مبحث معرفه و نکره و ترجمه مضارع یک(انسانی)

 با محتوای الکترونیکی

چهارم۱۵ تا ۲۰ آذر۱۴
پرسش  و پاسخ از تمارین و حل موارد  دوره ایدوره ای۲۲ تا ۲۷ آذر۱۵
پرسش  و پاسخ از تمارین و حل موارد آزمون مجازی و اعلام بارم بندی های آزمون دیماه و ارائه نمونه سؤال دیماهدوره ای۲۹ آذر تا ۴ دی۱۶
امتحانات۶ تا ۲۵ دیماه۱۷/۱۸/۱۹
بازخورد امتحانات دی ماه و بررسی نکات مورد نیاز و رفع اشکال دانش آموزان در سوالات امتحانی چهارم۲۷ دی تا ۲ بهمن۲۰
پرسش  و پاسخ از تمارین مانده درس ۴ و حل مواردچهارم۴ تا ۹ بهمن۲۱
برنامه جلسه در شروع تدریس بصورت ارسال تصویر:

شرح مفردات ، پرسش و پاسخ ، ارسال محتوای الکترونیکی مفردات درس ۵ ده دقیقه پایانی و تعامل جهت اطلاع از دریافت محتوی

پنجم۱۱ تا ۱۶ بهمن۲۲
پرسیدن ترجمه درس ۵ که توسط دانش آموزان انجام شده. پنجم۱۸ تا ۲۳ بهمن۲۳
شرح مبحث ترجمه فعل مضارع یک ( رشته های مشترک)

و مبحث جمله بعد ازنکره ( انسانی)

 با محتوای الکترونیکی

پنجم۲۵ تا ۳۰ بهمن۲۴
پرسش  و پاسخ از تمارین و حل مواردپنجم۲ تا ۷ اسفند۲۵
اعلام برنامه جلسه در شروع تدریس:

 

ششم۹ تا ۱۴ اسفند۲۶
شرح مفردات ، پرسش و پاسخ ، ارسال محتوای الکترونیکی مفردات و ترجمه  درس ۶  ده دقیقه پایانی و تعامل جهت اطلاع از دریافت محتوی ۱۶ تا ۲۱ اسفند۲۷
پرسیدن ترجمه درس ۶ که توسط دانش آموزان انجام شده. و حل تمارین و تعیین تکلیف .ششم۲۳ تا ۲۸ اسفند۲۸
تعطیلات عید نوروز۲۹/۳۰
شرح مبحث معانی افعال ناقصه در تمام رشته ها ی مشترک و انسانی با محتوای الکترونیکیهفتم۱۴ تا ۱۹ فروردین۳۱
ترجمه و واژگان درس ۷  هفتم۲۱ تا ۲۶ فروردین۳۲
پرسش  و پاسخ از تمارین و حل موارد آزمون مجازیهفتم۲۸ فروردین تا ۲ اردیبهشت۳۳
پرسش  و پاسخهفتم۴ تا ۹ اردیبهشت۳۴
جمع بندی مطالب سال تحصیلی توسط دانش آموزان رسیدگی به کنترل موارد آموزشی و تکلیف تا موردی فراموش نشوددوره ای۱۱ تا ۱۶ اردیبهشت۳۵
پرسش  و پاسخ از تمارین و حل موارد دوره ای۱۸ تا ۲۳ اردیبهشت۳۶
پرسش  و پاسخ از تمارین و حل موارد آزمون مجازی و اعلام بارم بندی های آزمون خردادماه و ارائه نمونه سؤال های پایانیدوره ای۲۵ تا ۳۰ اردیبهشت۳۷
امتحاناتاز اول خرداد تا آخر۳۸/۳۹/۴۰

جمع بندی

نیمسال اول ۱۶ هفته   نیمسال دوم ۱۶ هفته

امتحانات دی و خرداد هر کدام ۳ الی ۴ هفته

تعطیلات نوروز ۲ هفته

جمع دوره آموزش ۴۰ هفته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *