طرح درس سالانه(۵ درس) عربی دوازدهم رشته انسانی

طرح درس سالانه عربی دوازدهم انسانی در سالتحصیلی   ۹۹-۰۰  دوره آموزش مجازی

موضوع جلسه مجازیدرس تاریخ: شنبه تا پنجشنبههفته و جلسه
معارفه ، پرسش آغازین، معرفی اجمالی کتاب و برنامه درسی ارسال تابلو در برنامه زنده یا آنلاین ، روخوانی هر دانش آموز یک سطرجهت سطح بندیاول۱۵ تا ۲۰ شهریور۱
ادامه سطح بندی دانش آموزان با پرسش و آزمون ورودی و درخواست تکلیف از مطالب مربوط به تفهیم درس اول

ارسال محتوای الکترونیکی مفردات متن درس اول ،ده دقیقه پایانی و تعامل جهت اطلاع از دریافت محتوی یا إرائه کاربرگ وبازخورد آن ، استقاده از روش های معکوس آموزش در طول سالتحصیلی و توجیه دانش آموزان و بررسی وضعیت و بستر های ارتباطی آموزش مجازی جاماندگان و برنامه ریزی برای جبران آن

اول۲۲ تا ۲۷ شهریور۲
پرسش  و پاسخ از متن و واژگان و تصحیح و افزودن اطلاعات آنان درباره آموزش متن درس اول  الدّاء و الدَّواءاول۲۹/۶ تا ۳ مهر۳
پرسش  و پاسخ از قواعد درس یک سپس شرح قواعد درس : حروف مشبهه بالفعل اول۵ تا ۱۰ مهر۴
ادامه ی إعلَموا  لاء النافیهللجنساول۱۲ تا ۱۷ مهر۵
بررسی إختبر نفسک های درس اول اول۱۹ تا ۲۴ مهر۶
پرسش  و پاسخ از تمارین و حل موارد اول۲۶مهر تا ۱ آبان۷
استقاده از روش  معکوس آموزش پرسش مطالعات خود دانش آموزان  از متن و واژگان درس دوم الوجه النّافع و الوجه المُضِرّ دوم۳ تا ۸ آبان۸
ادامه ترجمه درس و بررسی نقش واژگان متن دوم۱۰ تا ۱۵ آبان۹
بحث درباره إعلموا حال و انواع آن  موارد إختبر نفسکدوم۱۷ تا ۲۲ آبان۱۰
پرسش و پاسخ درس دوم و حل تمارین و آزموندوم۲۴ تا ۲۹ آبان۱۱
استقاده از روش  معکوس آموزش پرسش مطالعات خود دانش آموزان  از متن و واژگان درس سوم ثلاث قصص قصیرهسوم اول تا ۶ آذر ۱۲
ادامه ترجمه درس و بررسی نقش واژگان متن سوم۸ تا ۱۳ آذر۱۳
بحث درباره إعلموا استثناء و حصـر  موارد إختبر نفسکسوم۱۵ تا ۲۰ آذر۱۴
پرسش و پاسخ درس دوم و حل تمارین و آزمونسوم۲۲ تا ۲۷ آذر۱۵
نمونه آزمون شبیه دی ماه و بارم بندی مرور اطلاعات پیشین در تمرین و تکرار درس اول و دومدوره۲۹ آذر تا ۴ دی۱۶
امتحانات۶ تا ۲۵ دیماه۱۷/۱۸/۱۹
استقاده از روش  معکوس آموزش پرسش مطالعات خود دانش آموزان  از متن و واژگان درس چهارم نظام الطبیعهچهارم۲۷ دی تا ۲ بهمن۲۰
ادامه ترجمه درس و بررسی نقش واژگان متن چهارم۴ تا ۹ بهمن۲۱
بحث درباره مفعول مطلق و انواع آن  موارد إختبر نفسکچهارم۱۱ تا ۱۶ بهمن۲۲
پرسش و پاسخ درس چهارم و حل تمارین چهارم۱۸ تا ۲۳ بهمن۲۳
پرسش و پاسخ درس چهارم و حل تمارین و آزمون چهارم۲۵ تا ۳۰ بهمن۲۴
استقاده از روش  معکوس آموزش پرسش مطالعات خود دانش آموزان  از متن و واژگان درس پنجم یا إلهیپنجم۲ تا ۷ اسفند۲۵
ادامه ترجمه درس و بررسی نقش واژگان متنپنجم۹ تا ۱۴ اسفند۲۶
بحث درباره إعلموا  أسلوب الندّاء پنجم۱۶ تا ۲۱ اسفند۲۷
پرسش و پاسخ درس پنجم و حل تمارینپنجم۲۳ تا ۲۸ اسفند۲۸
 تعطیلات عید نوروز۲۹/۳۰
پرسش و پاسخ درس پنجم و حل تمارین و آزمونپنجم۱۴ تا ۱۹ فروردین۳۱
مرور اطلاعات پیشین در تمرین و تکرار درس چهارم و پنجمدوره۲۱ تا ۲۶ فروردین۳۲
مرور اطلاعات پیشین در تمرین و تکرار درس چهارم و پنجمدوره۲۸ فروردین تا ۲ اردیبهشت۳۳
مرور اطلاعات پیشین در تمرین و تکرار درس دوم و سوم دوره۴ تا ۹ اردیبهشت۳۴
مرور اطلاعات پیشین در تمرین و تکرار درس اول تا سومدوره۱۱ تا ۱۶ اردیبهشت۳۵
مرور اطلاعات پیشین در تمرین و تکرار درس اول تا پنجم و حل نمونه سوالات نهاییدوره۱۸ تا ۲۳ اردیبهشت۳۶
اجرای آزمون شبیه نهایی و بازخورد آن به دانش آموزاندوره۲۵ تا ۳۰ اردیبهشت۳۷
امتحاناتاز اول خرداد تا آخر۳۸/۳۹/۴۰
جمع بندی
نیمسال اول ۱۶ هفته   نیمسال دوم ۱۶ هفته

امتحانات دی و خرداد هر کدام ۳ الی ۴ هفته

تعطیلات نوروز ۲ هفته

جمع دوره آموزش ۴۰ هفته

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *