طرح درس سالانه (۴درس) عربی دوازدهم رشته های تجربی ، ریاضی

طرح درس سالانه عربی دوازدهم مشترک در سالتحصیلی   ۹۹-۰۰  دوره آموزش مجازی

موضوع جلسه مجازیدرس تاریخ: شنبه تا پنجشنبههفته و جلسه
معارفه ، پرسش آغازین، معرفی اجمالی کتاب و برنامه درسی ارسال تابلو در برنامه زنده یا آنلاین ، روخوانی هر دانش آموز یک سطرجهت سطح بندیاول۱۵ تا ۲۰ شهریور۱
ادامه سطح بندی دانش آموزان با پرسش و آزمون ورودی و درخواست تکلیف از مطالب مربوط به تفهیم درس اول

ارسال محتوای الکترونیکی مفردات متن درس اول ،ده دقیقه پایانی و تعامل جهت اطلاع از دریافت محتوی یا إرائه کاربرگ وبازخورد آن ، استقاده از روش های معکوس آموزش در طول سالتحصیلی و توجیه دانش آموزان و بررسی وضعیت و بستر های ارتباطی آموزش مجازی جاماندگان و برنامه ریزی برای جبران آن

اول۲۲ تا ۲۷ شهریور۲
پرسش  و پاسخ از متن و واژگان و تصحیح و افزودن اطلاعات آنان درباره آموزش متن درس اول  الدّین و التدیُّناول۲۹/۶ تا ۳ مهر۳
پرسش  و پاسخ از قواعد درس یک سپس شرح قواعد درس : حروف مشبهه بالفعل اول۵ تا ۱۰ مهر۴
ادامه ی إعلَموا  لاء النافیهللجنساول۱۲ تا ۱۷ مهر۵
بررسی إختبر نفسک های درس اول اول۱۹ تا ۲۴ مهر۶
پرسش  و پاسخ از تمارین و حل موارد اول۲۶مهر تا ۱ آبان۷
استقاده از روش  معکوس آموزش پرسش مطالعات خود دانش آموزان  از متن و واژگان درس دوم مکه مکرمه و مدینه منورهدوم۳ تا ۸ آبان۸
ادامه ترجمه درس و بررسی نقش واژگان متن دوم۱۰ تا ۱۵ آبان۹
بحث درباره إعلموا حال و انواع آن  موارد إختبر نفسکدوم۱۷ تا ۲۲ آبان۱۰
پرسش و پاسخ درس دوم و حل تمارین دوم۲۴ تا ۲۹ آبان۱۱
پرسش و پاسخ درس دوم و حل تمارین و آزمون دوم اول تا ۶ آذر ۱۲
مرور اطلاعات پیشین در تمرین و تکرار درس اول و دومدوره۸ تا ۱۳ آذر۱۳
مرور اطلاعات پیشین در تمرین و تکرار درس اول و دومدوره۱۵ تا ۲۰ آذر۱۴
مرور اطلاعات پیشین در تمرین و تکرار درس اول و دومدوره۲۲ تا ۲۷ آذر۱۵
نمونه آزمون شبیه دی ماه و بارم بندیدوره۲۹ آذر تا ۴ دی۱۶
امتحانات۶ تا ۲۵ دیماه۱۷/۱۸/۱۹
استقاده از روش  معکوس آموزش پرسش مطالعات خود دانش آموزان  از متن و واژگان درس سوم الکتبُ طعامُ الفکرسوم۲۷ دی تا ۲ بهمن۲۰
ادامه ترجمه درس و بررسی نقش واژگان متن سوم۴ تا ۹ بهمن۲۱
بحث درباره إعلموا استثناء و حصـر  موارد إختبر نفسکسوم۱۱ تا ۱۶ بهمن۲۲
پرسش و پاسخ درس دوم و حل تمارین سوم۱۸ تا ۲۳ بهمن۲۳
پرسش و پاسخ درس دوم و حل تمارین و آزمون سوم۲۵ تا ۳۰ بهمن۲۴
استقاده از روش  معکوس آموزش پرسش مطالعات خود دانش آموزان  از متن و واژگان درس چهارم  الفرزدقچهارم۲ تا ۷ اسفند۲۵
ادامه ترجمه درس و بررسی نقش واژگان متنچهارم۹ تا ۱۴ اسفند۲۶
بحث درباره إعلموا  مفعول مطلق  و انواع آن چهارم۱۶ تا ۲۱ اسفند۲۷
پرسش و پاسخ درس دوم و حل تمارینچهارم۲۳ تا ۲۸ اسفند۲۸
 تعطیلات عید نوروز۲۹/۳۰
پرسش و پاسخ درس دوم و حل تمارین و آزمونچهارم۱۴ تا ۱۹ فروردین۳۱
مرور اطلاعات پیشین در تمرین و تکرار درس سوم و چهارمدوره۲۱ تا ۲۶ فروردین۳۲
مرور اطلاعات پیشین در تمرین و تکرار درس سوم و چهارمدوره۲۸ فروردین تا ۲ اردیبهشت۳۳
مرور اطلاعات پیشین در تمرین و تکرار درس سوم و چهارمدوره۴ تا ۹ اردیبهشت۳۴
مرور اطلاعات پیشین در تمرین و تکرار درس اول تا چهارمدوره۱۱ تا ۱۶ اردیبهشت۳۵
مرور اطلاعات پیشین در تمرین و تکرار درس اول تا چهارم و حل نمونه سوالات نهاییدوره۱۸ تا ۲۳ اردیبهشت۳۶
اجرای آزمون شبیه نهایی و بازخورد آن به دانش آموزاندوره۲۵ تا ۳۰ اردیبهشت۳۷
امتحاناتاز اول خرداد تا آخر۳۸/۳۹/۴۰
جمع بندی
نیمسال اول ۱۶ هفته   نیمسال دوم ۱۶ هفته

امتحانات دی و خرداد هر کدام ۳ الی ۴ هفته

تعطیلات نوروز ۲ هفته

جمع دوره آموزش ۴۰ هفته

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *