قالب سؤالات عربی دوازدهم نهایی ۱۴۰۰

قالب سؤالات عربی پایه دوازدهم رشته انسانی در خرداد ماه ۱۴۰۰ مطابق بارم بندی وضعیت قرمز در حالت word خدمت همکاران گرامی ارائه می شود. از همکاران محترم خواهشمند است نمونه سؤالات طرح شده ی خود را در این قالب جهت تغذیه بانک سؤالات به گروه ه عربی استان ارسال فرمائید. قبلا از همکاری و زحماتتان سپاسگزاریم.

 

 بسمه تعالی                                       اداره آموزش و پرورش ناحیه … تبریز                ساعت شروع : …………..

نام درس : عربی دوازدهم انسانی        دبیرستان …………………………………                      مدت : ۷۰دقیقه

نام و نام خانوادگی :                           سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹                     تاریخ آزمون :  …/۰۳/۱۴۰۰

ردیفپرسش                         تعداد صفحات :بارم
الف . مهارت واژه شناسی ( دو نمره )
۱تَرجِم الکلماتِ الَّتی تحتَها خطٌ : ( از همه ی کتاب)

الف )           ب)                ج)                     د)

۱
۲اُکتُب فی الفَراغِ الکلمتینِ المترادفتینِ و الکلمتینِ المتضادتینِ : 

کلمات : 

الف) …………….  = ……………….                ب)……………..  ≠ ……………..

۵/۰
۳عَیِّن الکلمه الغَریبه فی المعنی :۲۵/۰
۴اُکتب مفردَ الکلمه التی تَحتَها خطٌّ : (یا جمع)۲۵/۰
ب . مهارت ترجمه به فارسی (  نه  نمره )  
۵تَرجِم هذهِ الجُمَلَ : ( همه موارد۴+ نفی جنس۵/۰+با حروف مشبهه ۵/۰+یک حال ۵/۰+استثنا یا حصر ۵/۰+مفعول مطلق بنوعیها ۱+ندا ۵/۰ )۵/۷
۶إنتَخِب التَّرجَمهَ الصَّحیحهَ  :۵/۰
۷کَمِّل الفراغاتِ فِی الترجمه الفارسیه:  (۴ جای خالی) ۱
ج . مهارت شناخت و کاربرد قواعد ( هفت  نمره )
۸ترجم الأفعال التی تحتَها خطٌ 🙁 ۸ مورد از انواع فعل ها  داخل جملات)۲
۹عَیّنِ الصَّحیحَ فی الإعرابِ و التّحلیلِ الصَّرفیِّ لِما أُشیرَ إلیه بِخطٍّ:۵/۰
۱۰عَیِّنِ الْعِبارَهَ الَّتی فیها لا النّافیَهُ لِلْجِنْسِ.۲۵/۰
۱۱عَیِّن المَحَلَّ الإعرابیَّ لِلکلِماتِ الَّتی تَحتَها خطٌّ  فی ما یَلی: ( حال ، مستثنی ، مفعول مطلق با انواع و منادا ۵/۱ + ۵/۱ نمره سایر نقش های خوانده شده)

 

۳
۱۲عَیِّنْ أُسلوبَ الْحَصْرِ فی ما یَلی.

 

۲۵/۰
۱۳عیِّن إسمَ الفاعل و إسم المفعول و إسمَ المبالغه  و إسمَ التفضیل و إسم المکان  فی ما یَلی :

 

۱
د . مهارت درک و فهم ( دو  نمره )
۱۴ سؤال جور یا وصل کردنی از مفهوم واژگان ۴ مورد  (یا دادن ۶ کلمه و خواستن پر کردن ۴جای خالی) ۱
۱۵ إقرأ النَّصَّ التّالی، ثُمَّ أجِب عن الأسئله التّالِیَهِ :

(یا عَیِّن الجملهَ الصحیحهَ و غیرَ الصحیحهِ حَسب الحقیقهِ والواقع :    )

( یا أَجِبْ حَسَبَ الصّورَهِ. ) یا ترکیبی از حالات شماره ۱۵ و ۱۶ جمعاً دو نمره

۱
   

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *